Discenda est virtus. - Cnoty należy (można) się uczyć. (Seneca za Sokratesem) | Więcej
Części mowy - wstęp

Podobnie jak język polski, łacina należy do grupy języków fleksyjnych, w których występują odmienne części mowy, zbudowane z tematu i końcówki fleksyjnej. Występują również nieodmienne części mowy, posiadające tylko jedną formę.

 1. Odmienne części mowy
  1. Rzeczownik (Substantivum), np. rosa - róża, dominus - pan
  2. Czasownik (Verbum), np. amare - kochać, legere - czytać
  3. Przymiotnik (Adjectivum), np. bonus - dobry, felix - szczęliwy
  4. Zaimek (Pronomen), np. ego - ja, vobis - wam
  5. Liczebnik (Numerale), np. tres - trzy, quinque - pięć

 2. Nieodmienne części mowy
  1. Przysłówek (Adverbium), np. saepe - często, bene - dobrze
  2. Przyimek (Praepositio), np. sine - bez, sub - pod
  3. Spójnik (Coniunctio), np. et - i, quia - ponieważ
  4. Partykuła (Particula), np. non - nie
  5. Wykrzyknik (Exclamatio), np. a - ach!

Ponadto czasownik łaciński tworzy kilka form, z których niektóre są odmienne:

 1. Bezokolicznik (Infinitivus) - występuje kilka form, dla różnych czasów
 2. Imiesłów (Participium), np. amans - kochając, amatus - kochany
 3. Rzeczownik odsłowny (Gerundium)
 4. Przymiotnik odsłowny (Gerundivum)
 5. Celownik odsłowny (Supinum)

Koncówki fleksyjne odzwierciedlają różne funkcje gramatyczne słów. Odmienne części mowy mogą podlegać deklinacji (odmianie przez przypadki, liczby i rodzaje) lub koniugacji (odmianie przez czasy, osoby, liczby, czasy, tryby i strony). W łacinie wyróżnia się pięć deklinacji i cztery koniugacje.

Zmiany spowodowane odmianą z reguły pojawiają się na końcu wyrazów:

 • amor - miłość, amore - miłości
 • amo - kocham, amas - kochasz
jednak mogą także zmieniać wcześniejszą część słowa (temat) - mówimy wówczas o oboczności:
 • vinco - zwyciężam, vici - zwyciężyłem
 • cano - śpiewam, cecini - śpiewałem






Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.