Legum servi sumus ut liberi esse possimus. - Jesteśmy niewolnikami prawa po to, aby być wolnymi. (Cicero) | Więcej
Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej

W 2017 roku maturę z łaciny i kultury antycznej zdawało 109 osób w całej Polsce. Najczęstszą motywacją jest ułatwienie studiowania filologii, medycyny i prawa. Od roku szkolnego 2014/15 (dla techników od 2015/16) maturę z języka łacińskiego i kultury antycznej można zdawać wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Egzamin ma za zadanie sprawdzić, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania podstawy programowej, w szczególności:

  • umiejętność przekładu na język polski łacińskiego tekstu,
  • znajomość gramatyki łacińskiej,
  • wiedzę o antyku: historii, kulturze, mitologii Greków i Rzymian,
  • wskazywanie związków kultury i tradycji antycznej z kulturą współczesną, w tym polską.

Wyniki są wyrażane w procentach i na skali centylowej i, podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych, nie mają wpływu na zdanie/niezdanie egzaminu maturalnego.

Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 min (3 godziny). W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego. Egzamin składa się z trzech części:

  1. przekład z łaciny fragmentu oryginalnego tekstu i rozwiązanie zadań z wiedzy o antyku,
  2. test leksykalno-gramatyczny, oparty na słownictwie z części pierwszej,
  3. wypowiedź pisemna (po polsku) na zadany temat z kultury antycznej (może, ale nie musi, być to interpretacja tekstu źródłowego, mapy, ilustracji itp.)

Na egzaminie mogą wystąpić pytania otwarte lub zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, uzupełnianie zdań). Tłumaczenie oraz wypowiedź w trzeciej części są zadaniami otwartymi. Szczegółowe informacje zawarte są w aktualnym informatorze (od 2015 r.).

Materiały w plikach .pdf:

Sentencje
Ponad 2,000 sentencji, w tym skróty, zwroty prawnicze i cytaty biblijne.
Słownik
Szukanie w łacińskich terminach i polskich definicjach, 13,000+ haseł.
Odmiana
Automatyczna koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika.
Forum Latinum
Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc lub szukasz znajomych.
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Kontakt: latinaomnibus@gmail.com