Discenda est virtus. - Cnoty należy (można) się uczyć. (Seneca za Sokratesem) | Więcej
Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej

W 2017 roku maturę z łaciny i kultury antycznej zdawało 109 osób w całej Polsce. Najczęstszą motywacją jest ułatwienie studiowania filologii, medycyny i prawa. Od roku szkolnego 2014/15 (dla techników od 2015/16) maturę z języka łacińskiego i kultury antycznej można zdawać wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Egzamin ma za zadanie sprawdzić, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania podstawy programowej, w szczególności:

  • umiejętność przekładu na język polski łacińskiego tekstu,
  • znajomość gramatyki łacińskiej,
  • wiedzę o antyku: historii, kulturze, mitologii Greków i Rzymian,
  • wskazywanie związków kultury i tradycji antycznej z kulturą współczesną, w tym polską.

Wyniki są wyrażane w procentach i na skali centylowej i, podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych, nie mają wpływu na zdanie/niezdanie egzaminu maturalnego.

Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 min (3 godziny). W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego. Egzamin składa się z trzech części:

  1. przekład z łaciny fragmentu oryginalnego tekstu i rozwiązanie zadań z wiedzy o antyku,
  2. test leksykalno-gramatyczny, oparty na słownictwie z części pierwszej,
  3. wypowiedź pisemna (po polsku) na zadany temat z kultury antycznej (może, ale nie musi, być to interpretacja tekstu źródłowego, mapy, ilustracji itp.)

Na egzaminie mogą wystąpić pytania otwarte lub zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, uzupełnianie zdań). Tłumaczenie oraz wypowiedź w trzeciej części są zadaniami otwartymi. Szczegółowe informacje zawarte są w aktualnym informatorze (od 2015 r.).

Materiały w plikach .pdf:

Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.