Aurora Musis amica. - Poranek (jest) przyjacielem Muz; kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. | Więcej
Spójnik - Coniunctio

Spójnik (Coniunctio)

Spójnik jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Zwykle spójnik jest skostniałą formą rzeczownika, zaimka, przymiotnika, albo całego wyrażenia: quod, dum (niegdyś bierniki), nihilominus - nie mniej, proinde - dosł. stamtąd naprzód. Spójnik spaja słowa, wyrażenia lub zdania. Odpowiednio do charakteru związku między częściami składowymi, spojniki można podzielić na:

 1. Współrzędne - łączące konstrukcje współrzędne lub podobne:

  • łączne:
   et, -que, atque (= ac) - i
   etiam, quoque, neque non (= necnon), quin etiam, itidem (= item) - również
   cum ... tum ..., tum ... tum ... - zarówno ... jak i ..., nie tylko ... ale również ...

  • rozłączne:
   aut - lub
   neque - ani
   aut ... aut ..., vel ..., vel (-ve) ... - albo ..., albo ...
   qua- ... qua- ... - z jednej strony ..., z drugiej strony ...
   modo ... modo ... - raz ..., raz ...
   sive (= seu) ... sive ... - czy ... czy ...
   neque (nec) ... neque (nec) - ani ... ani ...
   et ... neque - zarówno ... i nie ...
   nec ... et ..., nec (neque) ... -que - ani ... i ...

  • przeciwstawne:
   sed, autem, verum, vero, at, atqui - ale
   tamen, attamen, sed tamen, verum tamen - niemniej, jednak
   nihilominus - niemniej
   at vero - jednak zaiste
   enimvero - zaiste
   ceterum - z drugiej strony, ale

  • przyczynowe:
   nam, namque, enim, etenim - ponieważ
   quapropter, quare, quamobrem, quocirca, unde - zatem

  • wynikowe:
   ergo, igitur, itaque, ideo, idcirco, inde, proinde - zatem, więc

 2. Podrzędne - łączące zdania podrzędne i nadrzędne:

  • warunkowe:
   si - jeśli
   sin - ale jeśli
   nisi (ni) - jeśli nie
   quod si - ale jeśli
   modo, dum, dummodo, si modo - jeśli tylko
   dummodo ne, dum ne, modo, ne - jeśli tylko nie

  • porównania:
   ut, uti, sicut - tak jak
   velut - jak, tak jak
   prout, praeut, ceu - podobnie jak
   tamquam, tanquam, quasi, ut si, ac si, velut, veluti, velut si - jak gdyby
   quam, atque (= ac) - (tak) jak

  • przyzwolenia:
   etsi, etiamsi, tametsi - nawet jeśli
   quamquam, quanquan - chociaż
   quamvis, quantumvis, quamlibet, quantumlibet - jakkolwiek wiele
   licet, ut, cum (quom) - pomimo, jednakże

  • czasowe: cum (quom), quando - (podczas) kiedy
   ubi, ut - kiedy
   cum primum, ut primum, ubi primum, simul, simul ac, simul atque - jak tylko, skoro
   postquam (posteaquam) - po
   prius ... quam, ante ... quam - przed
   non ante ... quam - aż (nie)
   dum, usque dum, donec, quoad - dopóki, podczas gdy

  • skutkowe i celowe:
   ut, uti, quo - aby
   ne, ut ne - aby nie
   neve (= neu) - aby nie, ani
   quin, quominus - aby nie (po przeczeniu)

  • przyczynowe:
   quia, quod, quoniam, quando - ponieważ
   cum (quom) - ponieważ
   quandoquidem, si quidem, quippe, ut pote - jako że, ponieważ zaiste
   propterea ... quod - z tego powodu ... że

Słowa oznaczające i, zarówno, albo, nawet, także

W łacinie są cztery słowa oznaczające "i", które mogą łączyć zarówno słowa, wyrażenia, jak i wypowiedzenia: ac, atque (wariant ac), et, -que. Mogą one także występować równocześnie.

 • ac (atque) wyraża nacisk; można tłumaczyć jako "i rzeczywiście", "i także", zwłaszcza jeśli wprowadza wyrażenie:

  Caesar atque Brutus - Cezar i (także) Brutus

 • et oznacza po prostu "i", także gdy jest powtórzone w znaczeniu "zarówno" (w łacinie nie ma osobnego słowa o znaczeniu "zarówno"):

  Caesar et Brutus - Cezar i Brutus
  et Caesar et Brutus - i Cezar, i Brutus (zarówno Cezar, jak i Brutus)

 • -que wyraża mniejszy nacisk niż et; dołącza się je do drugiego z dwóch słów, które łączy (lub pierwszego słowa drugiego wyrażenia). Jeśli wyrażenie rozpoczyna się od jednosylabowego przyimka, wówczas -que dołącza się do następnego słowa:

  Caesar Brutusque - Cezar i Brutus
  in foroque - i na forum

Znaczenie "także", "nawet" można wyrazić na kilka sposobów:

 • et - "i także":

  et tu, Brute - i ty, Brutusie (także)

 • etiam - "nawet", "także" w zdaniach twierdzących:

  Etiam mensas consumimus? - Czy jemy nawet stoły?

 • quoque - "także" zawsze bezpośrednio po rzeczowniku, który określa:

  Amabat vos quoque Caesar. - Cezar kochał także was.
Popularnym idiomem jest non solum ... sed etiam ... - nie tylko ... , ale także ... .

Słowa aut, vel i -ve oznaczają "albo" (także: "albo ... , albo ..."), ale są stosowane w nieco odmiennych sytuacjach:

 • aut stosuje się wtedy, gdy podkreśla się wzajemne wykluczanie się możliwości:

  aut Caesar aut nihil - albo Cezar, albo nic

 • vel stosuje sie wtedy, kiedy możliwości się nie wykluczają lub nie jest to istotne:

  servi in prato vel in horto sunt - niewolnicy są na łące albo w ogrodzie

 • -ve oznacza to samo, co vel, ale wyraża mniejszy nacisk, a funkcjonuje podobnie, jak -que:

  puer puellave - chłopiec albo dziewczyna

Znaczenie "ani" mają następujące konstrukcje:

 • ne ... quidem - "ani (nawet)" w zdaniach przeczących:

  Brutus ne verbum quidem dicit. - Brutus nie mówi ani (nawet) słowa.

 • nec ... nec ... (neque ... neque ...) - mają to samo znaczenie "ani ... ani ...":

  Neque Galli neque Germani Romanos superant. - Ani Gallowie, ani Germanie nie zwyciężają Rzymian.

  Kiedy nec/neque nie jest powtórzone, oznacza zwykle "i nie":

  Contra Gallos locum muniunt neque iumenta solvunt. - Przeciw Gallom szykują miejsce i nie odwiązują zwierząt.