Domi suae quisque rex. - (Każdy dla siebie) w swoim domu królem. | Więcej
Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej

Co roku maturę z łaciny i kultury antycznej zdaje około 100 osób w całej Polsce. Najczęstszą motywacją jest ułatwienie studiowania filologii, medycyny i prawa. Maturę z tego przedmiotu można zdawać wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Egzamin ma za zadanie sprawdzić, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania podstawy programowej, w szczególności:

  • umiejętność przekładu na język polski łacińskiego tekstu,
  • znajomość gramatyki łacińskiej,
  • wiedzę o antyku: historii, kulturze, mitologii Greków i Rzymian,
  • wskazywanie związków kultury i tradycji antycznej z kulturą współczesną, w tym polską.

Wyniki są wyrażane w procentach i na skali centylowej i, podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych, nie mają wpływu na zdanie/niezdanie egzaminu maturalnego.

Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 min (3 godziny). W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego. Egzamin składa się z trzech części:

  1. przekład z łaciny fragmentu oryginalnego tekstu i rozwiązanie zadań z wiedzy o antyku,
  2. test leksykalno-gramatyczny, oparty na słownictwie z części pierwszej,
  3. wypowiedź pisemna (po polsku) na zadany temat z kultury antycznej (może, ale nie musi, być to interpretacja tekstu źródłowego, mapy, ilustracji itp.)

Na egzaminie mogą wystąpić pytania otwarte lub zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, uzupełnianie zdań). Tłumaczenie oraz wypowiedź w trzeciej części są zadaniami otwartymi. Szczegółowe informacje zawarte są w informatorze (2022/2023) i aneksie, w których znajdują się także przykładowe zadania i odpowiedzi.

Materiały w plikach .pdf: