Domi suae quisque rex. - (Każdy dla siebie) w swoim domu królem. | Więcej
Modlitwy

Na stronie http://msza.net można sprawdzić aktualne miejsca i godziny odprawiania mszy w tradycyjnym rycie rzymskim (po łacinie).

Znak krzyża [do góry]

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Confiteor - Spowiedź powszechna [do góry]

Confiteor Deo omnipotentiSpowiadam się Bogu wszechmogącemu
beatae Mariae semper virginibłogosławionej Maryi zawsze Dziewicy
beato Michaeli archangelobłogosławionemu Michałowi Archaniołowi
beato Ioanni Baptistaebłogosławionemu Janowi Chrzcicielowi
sanctis Apostolis Petro et Pauloświętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi
omnibus Sanctis et vobis fratreswszystkim Świętym i wam bracia
quia peccavi nimisże bardzo zgrzeszyłem
cogitatione, verbo, et operemyślą mową i uczynkiem
mea culpa, mea culpamoja wina, moja wina
mea maxima culpamoja bardzo wielka wina
Ideo precor beatam MariamPrzeto błagam błogosławioną Maryję
semper virginemzawsze Dziewicę
beatum Michaelem archangelumbłogosławionego Michała Archanioła
beatum Ioannem Baptistambłogosławionego Jana Chrzciciela
sanctos Apostolos Petrum et Paulumświętych Apostołów Piotra i Pawła
omnes Sanctos et vos fratreswszystkich świętych i was, bracia
orare pro meabyście się za mnie modlili
ad Dominum Deum nostrumdo Pana Boga naszego

Gloria - Chwała Trójcy Przenajświętszej [do góry]

Gloria in excelsis DeoChwała na wysokości Bogu,
et in terra pax hominibus bonae voluntatisa na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Laudamus te, benedicimus teChwalimy Cię, błogosławimy Cię,
Adoramus te, glorificamus teWielbimy Cię, wysławiamy Cię.
Gratiam agimus tibiDzięki Ci składamy,
propter magnam gloriam tuambo wielka jest chwała Twoja,
Domine Deus, Rex coelestisPanie Boże, Królu Niebios,
Deus Pater omnipotensBoże Ojcze wszechmogący,
Domine Fili unigenite, Iesu ChristePanie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius PatrisPanie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.
Qui tollis peccata mundiKtóry gładzisz grzechy świata,
miserere nobiszmiłuj się nad nami.
Qui tollis peccata mundiKtóry gładzisz grzechy świata,
suscipe deprecationem nostramprzyjm błaganie nasze.
Qui sedes ad dexteram PatrisKtóry siedzisz po prawicy Ojca,
miserere nobiszmiłuj się nad nami,
Quoniam tu solus SanctusAlbowiem tylko Tyś jest święty,
Tu solus DominusTylko Tyś jest Panem,
Tu solus Altissimus, Iesu ChristeTylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste
Cum Sancto SpirituZ Duchem Świętym
in gloria Dei Patris. Amen.w chwale Boga Ojca. Amen.

Credo - Wyznanie wiary [do góry]

Credo in unum DeumWierzę w jednego Boga
Patrem omnipotentemOjca wszechmogącego
factorem caeli et terraeStworzyciela nieba i ziemi
visibilium omniumwszystkich (rzeczy) widzialnych
et invisibiliumi niewidzialnych
Et in unum Dominum Iesum ChristumI w jednego Pana Jezusa Chrystusa
Filium Dei unigenitumSyna Bożego jednorodzonego
Et ex Patre natum ante omnia saeculaktóry z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami
Deum de Deo, lumen de lumineBóg z Boga, Światłość ze Światłości
Deum verum de Deo veroBóg prawdziwy z Boga prawdziwego
Genitum non factumZrodzony a nie stworzony
consubstantialem Patriwspółistotny Ojcu
per quem omnia facta sunta przez Niego wszystko się stało
Qui propter nos hominesKtóry dla nas ludzi
et propter nostra salutemi dla naszego zbawienia
descendit de caeliszstąpił z nieba
et incarnatus est de Spiritu Sanctoi przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego
ex Maria Virgine, et homo factus estz Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem
Crucifixus etiam pro nobisUkrzyżowany również za nas
sub Pontio Pilatopod Poncjuszem Piłatem
passus et sepultus estzostał umęczony i pogrzebany
Et resurrexit tertia dieI zmartwychwstał trzeciego dnia
secundum Scripturasjak oznajmia Pismo
Et ascendit in caelumI wstąpił do nieba
sedet ad dexteram Patrissiedzi po prawicy Ojca
Et iterum venturus est cum gloriaI powtórnie przyjdzie w chwale
iudicare vivos et mortuossądzić żywych i umarłych
cuius regni non erit finisa Królestwu Jego nie będzie końca
Et in Spiritum SanctumI (wierzę) w Ducha Świętego
Dominum et vivificantemPana i Ożywiciela
Qui ex Patre Filioque proceditktóry od Ojca i Syna pochodzi
Qui cum Patre et Filio simulktóry z Ojcem i Synem wspólnie
adoratur et conglorificaturodbiera uwielbienie i chwałę
qui locutus est per Prophetasktóry mówił przez Proroków
Et unam, sanctam, catholicamI (wierzę) w jeden, święty, powszechny
et apostolicam Ecclesiami apostolski Kościół
Confiteor unum baptismaWyznaję jeden chrzest
in remissionem peccatorumna odpuszczenie grzechów
Et expecto resurrectionem mortuorumI oczekuję wskrzeszenia umarłych
Et vitam venturi saeculii życia wiecznego w przyszłym świecie

Symbolum Apostolorum - Symbol Apostolski [do góry]

Credo in Deum, Patrem omnipotentemWierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego
Creatorem caeli et terraeStworzyciela nieba i ziemi
Et in Iesum Christumi w Jezusa Chrystusa
Filium eius unicum, Dominum nostrumSyna Jego Jedynego, Pana naszego
qui conceptus est de Spiritu Sanctoktóry się począł z Ducha Świętego
natus ex Maria Virginenarodził się z Maryi Panny
passus sub Pontio Pilatoumęczon pod Ponckim Piłatem
crucifixus, mortuus, et sepultusukrzyżowan, umarł i pogrzebion
descendit ad inferoszstąpił do piekieł
tertia die resurrexit a mortuistrzeciego dnia powstał z martwych
ascendit ad caeloswstąpił do niebios
sedet ad dexteram Deisiedzi po prawicy Boga
Patris omnipotentisOjca Wszechmogącego
inde venturus eststamtąd przyjdzie
iudicare vivos ad mortuossądzić żywych i umarłych
(Credo) In Spiritum SanctumI (wierzę) w Ducha Świętego
sanctam Ecclesiam catholicamświęty Kościół powszechny
Sanctorum communionemŚwiętych obcowanie
remissionem peccatorumgrzechów odpuszczenie
carnis resurrectionemciała zmartwychwstanie
vitam aeternamżywot wieczny

Symbolum Nicaenum - Symbol Nicejski [do góry]

Credo in unum Deum,Wierzę w jednego Boga,
Patrem omnipotentem,Ojca Wszechmogącego
factorem caeli et terrae,Stworzyciela nieba i ziemi
visibilium omniumwszystkich rzeczy widzialnych
et invisibilium.i niewidzialnych.
Et in unum Dominum Iesum Christum,I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Filium Dei unigenitum,Syna Bożego Jednorodzonego,
et ex Patre natumktóry z Ojca jest zrodzony
ante omnia saecula.przed wszystkimi wiekami.
Deum de Deo, Lumen de Lumine,Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
Deum verum de Deo vero,Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
genitum non factum,zrodzony, a nie stworzony,
consubstantialem Patriwspółistotny Ojcu
per quem omnia facta sunt.a przez Niego wszystko się stało.
Qui propter nos hominesOn to dla nas ludzi
et propter nostram salutemi dla naszego zbawienia
descendit de caelis,zstąpił z nieba,
et incarnatus est de Spiritu Sanctoi za sprawą Ducha Świętego
ex Maria Virgine,przyjął ciało z Maryi Dziewicy
et homo factus est.i stał się człowiekiem.
Crucifixus etiam pro nobisUkrzyżowany również za nas
sub Pontio Pilato,pod Poncjuszem Piłatem
passus et sepultus est.został umęczony i pogrzebany.
Et resurrexit tertia die,I zmartwychwstał trzeciego dnia,
secundum Scripturas,jak oznajmia Pismo,
et ascendit in caelum;I wstąpił do nieba;
sedet ad dexteram Patris.siedzi po prawicy Ojca.
Et iterum venturus est cum gloriaI powtórnie przyjdzie w chwale
iudicare vivos et mortuos,sądzić żywych i umarłych,
cuius regni non erit finis.a królestwu Jego nie będzie końca.
Et in Spiritum Sanctum,I (wierzę) w Ducha Świętego,
Dominum et vivificantem,Pana i Ożywiciela,
qui ex Patre Filioque procedit,który od Ojca i Syna pochodzi,
qui cum Patre et Filio simulktóry z Ojcem i Synem wspólnie
adoratur et conglorificatur,odbiera uwielbienie i chwałę,
qui locutus est per prophetas.który mówił przez Proroków.
Et unam, sanctam, catholicamI (wierzę) w jeden, święty, powszechny
et apostolicam Ecclesiam,i apostolski Kościół,
confiteor unum baptismawyznaję jeden chrzest
in remissionem peccatorum,na odpuszczenie grzechów,
et expecto resurrectionem mortuorumi oczekuję wskrzeszenia umarłych
et vitam venturi saeculi.i życia wiecznego w przyszłym świecie.

Sanctus - Święty [do góry]

Sanctus Sanctus SanctusŚwięty, Święty, Święty
Dominus Deus SabaothPan Bóg Zastępów
Pleni sunt coeliPełne są niebiosa
et terra gloria tuai ziemia chwały Twojej
Hosanna in excelsisHosanna na wysokości
BenedictusBłogosławiony
qui venit in nomine Dominiktóry idzie w imię Pańskie
Hosanna in excelsisHosanna na wysokości

Ave María - Zdrowaś Mario [do góry]

"Ave María" w wykonaniu Renee Fleming do melodii F. Schuberta "Trzecia pieśń Ellen".
Ave María, grátia plena,Zdrowaś Mario, łaskiś pełna
Dóminus tecum.Pan z Tobą.
Benedícta tu in muliéribus,Błogosławionaś Ty między niewiastami
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Sancta María, Mater Dei,Święta Mario, Matko Boża,
ora pro nobis peccatóribus,Módl się za nami grzesznymi
nunc et in hora mortis nostrae.Teraz i w godzinę śmierci naszej.

Angelus Domini - Anioł Pański [do góry]

Angelus Domini nuntiavit MariaeAnioł Pański zwiastował Pannie Maryi
Et concepit de Spiritu Sancto.I poczęła z Ducha Świętego.
Ave, Maria, gratia plena...Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna...
Ecce ancilla Domini,Oto ja Służebnica Pańska,
Fiat mihi secundum verbum tuum.Niech mi się stanie według słowa twego.
Ave, Maria, gratia plena...Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna...
Et Verbum caro factum est,A Słowo Ciałem się stało
Et habitavit in nobis.I mieszkało między nami.
Ave, Maria, gratia plena...Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna...
Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Oremus: Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.
Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Regina coeli - Królowo niebios [do góry]

Regina coeli, laetare, alleluiaKrólowo niebios, wesel się, alleluja,
Quia quem meruisti portare, alleluia.Albowiem ten, któregoś mogła nosić, alleluja
Resurrexit sicut dixit, alleluia.Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Ora pro nobis Deum, alleluia.Módl się za nami do Boga, alleluja.
Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia,Raduj się i wesel, Panno Mario, alleluja.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Oremus: Deus qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Módlmy się: Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości żywota wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Konsekracja chleba i wina [do góry]

Qui pridie quam patereturKtóry w przedzień Swej Męki
accepit panem in sanctaswziął chleb w święte
ac venerabiles manus suasi czcigodne ręce Swoje
et elevatis oculis in coeluma wzniósłszy oczy ku niebu
ad te Deumdo Ciebie, Boga
Patrem suum omnipotentemOjca Swego wszechmogącego
tibi gratias agensTobie czyniąc dzięki
benedixit, fregitpobłogosławił, połamał
deditque discipulis suis, dicensi rozdał uczniom Swoim, mówiąc:
Accipite et manducate ex hoc omnesBierzcie i jedzcie z niego wszyscy
hoc est enim corpus meumto jest bowiem ciało moje
Simili modo postquam coenatum estPodobnie po wieczerzy
accipiens et hunc praeclarum Calicemujmując i ten przesławny Kielich
in sanctas ac venerabiles manus suasw święte i czcigodne ręce Swoje
item tibi gratias agens, benedixitrównież dzięki Tobie czyniąc, pobłogosławił
deditque discipulis suis, dicensi podał uczniom Swoim, mówiąc:
Accipite, et bibite ex eo omnesBierzcie i pijcie z niego wszyscy
hic est enim calix sanguinis meito jest bowiem kielich krwi mojej
novi et aeterni testamentinowego i wiecznego przymierza
qui pro vobis et pro multis effundeturktóry za was i za wielu będzie wylany
in remissionem peccatorumna odpuszczenie grzechów
Haec quotiescumque feceritisTo ilekroć czynić będziecie
in mei memoriam facietisczyńcie na moją pamiątkę

Pater Noster - Modlitwa Pańska [do góry]

"Pater Noster" podczas mszy celebrowanej przez papieża św. Jana Pawła II w 1982 r.
Pater noster qui es in caelisOjcze nasz, któryś jest w niebie
sanctificétur nomen tuumświęć się imię Twoje
advéniat regnum tuumprzyjdź Królestwo Twoje
fiat volúntas tuabądź wola Twoja
sicut in caelo et in terrajako w niebie, tak i na ziemi
Panem nostrum quotidiánumChleba naszego powszedniego
da nobis hodiedaj nam dzisiaj
et dimítte nobis débita nostraI odpuść nam nasze winy
sicut et nos dimíttimusjako i my odpuszczamy
debitóribus nostrisnaszym winowajcom
et ne nos indúcas in tentatiónemI nie wódź nas na pokuszenie
sed líbera nos a maloale nas zbaw ode złego

Agnus Dei - Baranku Boży [do góry]

Agnus DeiBaranku Boży
qui tollis peccata mundiktóry gładzisz grzechy świata
miserere nobiszmiłuj się nad nami
Agnus DeiBaranku Boży
qui tollis peccata mundiktóry gładzisz grzechy świata
miserere nobiszmiłuj się nad nami
Agnus DeiBaranku Boży
qui tollis peccata mundiktóry gładzisz grzechy świata
dona nobis pacemobdarz nas pokojem

Domine Jesus Christe - Panie Jezu Chryste [do góry]

Domine Jesu ChristePanie Jezu Chryste
qui dixisti Apostolis tuis:który rzekłeś Apostołom Twoim
pacem relinquo vobispokój wam zostawiam
pacem meam do vobispokój Mój wam daję
ne respicias peccata meapatrz nie na grzechy moje
sed fidem Ecclesiae tuaelecz na wiarę Twojego Kościoła
eamque secundum voluntatem tuami według Twej woli
pacificare et coadunare dignerisobdarzaj go pokojem i umacniaj w jedności
Qui vivis et regnas Deusktóry żyjesz i królujesz Bóg
per omnia saecula saeculorumprzez wszystkie wieki wieków

Komunia [do góry]

Ecce Agnus DeiOto Baranek Boży
ecce Qui tollit peccata mundioto który gładzi grzechy świata
Domine, non sum dignusPanie, nie jestem godzien
ut intres sub tectum meumabyś wszedł do wnętrza mego
sed tantum dic verboale powiedz tylko słowo
et sanabitur anima meaa będzie uzdrowiona dusza moja
Corpus Domini nostri Jesu ChristiCiało Pana naszego Jezusa Chrystusa
custodiat animam tuamniechaj strzeże duszy twojej
in vitam aeternamna żywot wieczny

Błogosławieństwo [do góry]

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Niech was błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Uwielbienie Trójcy Św. [do góry]

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Zwroty podczas Mszy Św. [do góry] Dominus vobiscum. - Pan z wami.
Et cum spiritu tuo. - I z duchem twoim.
Oremus. - Módlmy się.
Per omnia saecula saeculorum. - Przez wszystkie wieki wieków.
Deo gratias. - Bogu niech będą dzięki.
Sursum corda. - W górę serca.
Habemus ad Dominum. - Mamy je ku Panu.
Gratias agamus Domino Deo nostro. - Czyńmy dzięki Panu Bogu naszemu.
Dignum et iustum est. - Godne to i sprawiedliwe.
Ite, missa est. - Idźcie, ofiara spełniona.