Davus sum non Oedipus - Jestem Dawus, nie Edyp (jestem prostym człowiekiem, nie umiem rozwiązywać zagadek). (Terencius) | Więcej
Deklinacja - Declinatio

Deklinacja (Declinatio) to odmiana przez przypadki i liczby (z uwzględnieniem rodzaju). Deklinacji podlegają rzeczowniki, przymiotniki, zaimki i imiesłowy. W łacinie wyróżnia się pięć deklinacji, przy czym trzecia deklinacja posiada trzy typy. O tym, do której deklinacji należy słowo, decyduje końcówka jego dopełniacza l.poj. (Gen. sg.), którą słowniki podają zaraz po głównej formie.

dekl I | dekl II | dekl III | dekl IV | dekl V

I deklinacja - declinatio prima

Do pierwszej deklinacji należą słowa zakończone w mianowniku na -a, zaś w dopełniaczu na -ae. Ich temat (znajdowany w Gen. pl. pod odcięciu końcówki -rum) kończy się na -a, dlatego pierwszą deklinację nazywa się także "deklinacją -a". Zwykle są to:
 • rzeczowniki rodzaju żeńskiego, przede wszystkim oznaczające pojęcia abstrakcyjne:
  anima, -ae f - dusza
  clementia, -ae f - łagodność
  concordia, -ae f - zgoda
  industria, -ae f - pracowitość
  iustitia, -ae f - sprawiedliwość
  lingua, -ae f - język
 • niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego lub męsko-żeńskiego, w tym nazwy narodowości:
  nauta, -ae m - żeglarz
  agricola, -ae m - rolnik
  incola, -ae mf - sąsiad/sąsiadka
  poeta, -ae m - poeta
  Belga, -ae m - Belg
  Persa, -ae m - Pers
Schemat końcówek I deklinacji:
I dekl. Sing Plur
Nom. -a -ae
Gen. -ae -ārum
Dat. -ae -is
Acc. -am -as
Abl. -is
Voc. -a -ae
Przykład odmiany w I deklinacji:
I dekl. puella, -ae f - dziewczynka
Sing Plur
Nom. puella puellae
Gen. puellae puellārum
Dat. puellae puellis
Acc. puellam puellas
Abl. puellā puellis
Voc. puella puellae
Anomalie pierwszej deklinacji:
 • dea, -ae f - bogini, filia, -ae f - córka, liberta, -ae f - wyzwolona kobieta: w Dat. i Abl. pl. występuje czasem starsza forma deabus, filiabus, libertabus dla odróżnienia od form wyrazów należących do drugiej deklinacji: deus, dei m - bóg, filius, fili m - syn, libertus, -ti m - wyzwoleniec:
  deis deabusque - do bogów i bogiń
  filiis et filiabus - do synów i córek
 • familia, -ae f - rodzina: ten rzeczownik zachował swoją starszą formę Gen. sing. w wyrażeniach:
  pater familias - ojciec rodziny
  mater familias - matka rodziny
 • w rzeczownikach złożonych z przyrostkiem -cola i -gena Gen. pl. może się również kończyć na -um:
  Gen. pl.: genus agricolum (= agricolarum) - rodzina rolników

II deklinacja - declinatio secunda

Do drugiej deklinacji należą słowa, których temat (znajdowany w Gen. pl. pod odcięciu końcówki -rum) kończy się na -o. Z tego powodu drugą deklinację nazywa się także "deklinacją -o". Gen. sg. wyrazów należących do tej deklinacji kończy się na -i. Mogą to być rzeczowniki wszystkich rodzajów, przy czym:
 • rzeczowniki rodzaju męskiego kończą się na -us, -er, -ir
 • rzeczowniki rodzaju żeńskiego kończą się na -us
 • rzeczowniki rodzaju nijakiego kończą się na -um
Rzeczowniki kończące się na -er są dwojakiego typu:
 • puer, pueri m - chłopiec: "e" należy do tematu, więc jest zachowane we wszystkich formach
 • ager, agri m - pole: "e" nie należy do tematu, więc jest (dla ułatwienia wymowy) pomijane wszędzie z wyjątkiem Nom. i Voc. sg.
Voc. sg. rzeczowników zakończonych na -us kończy się na -e.
Rzeczowniki rodzaju nijakiego mają takie same formy w Nom., Acc. i Voc. obu liczb.
Do drugiej deklinacji należą takie rzeczowniki jak:
caelum, -i n - niebo
dominus, -i m - pan
imperium, -i n - cesarstwo; rozkaz
ingenium, -i n - natura, talent
liber, libri m - książka
magister, magistri m - nauczyciel
malum, -i n - zło
minister, ministri m - sługa
modus, -i m - miara; sposób
oppidum, -i n - miasto
oraculum, -i n - wyrocznia
praeceptum, -i n - porada, wskazówka
proelium, -ii n - walka, bitwa

Schemat końcówek II deklinacji:

II dekl. m, f n
Sing Plur Sing Plur
Nom. -us, -er, -ir -i -um -a
Gen. -i -orum -i -orum
Dat. -o -is -o -is
Acc. -um -os -um -a
Abl. -o -is -o -is
Voc. -e, -er, -ir -i -um -a

Przyład odmiany w II deklinacji:

II dekl. annus, -i m - rok verbum, -i n - słowo
Sing Plur Sing Plur
Nom. annus anni verbum verba
Gen. anni annorum verbi verborum
Dat. anno annis verbo verbis
Acc. annum annos verbum verba
Abl. anno annis verbo verbis
Voc. anne anni verbum verba

Anomalie drugiej deklinacji:
 • imiona i kilka rzeczowników kończących się na -ius, -aius, -eius tworzy Voc. sg. przez dodanie końcówki -i, np. Vergilius - Vergili, Gaius - Gai, Pompeius - Pompei, filius - fili.
 • rzeczowniki kończące się na -ius i -ium mogą tworzyć Gen. sg. albo przez dodanie końcówki -i, albo -ii, np. negotium - negotii / negoti n - praca, interes.
 • rzeczownik deus, dei m - bóg posiada wiele równoważnych form:
  SingPlur
  Nom.deusdei, dii, di
  Gen.dei, divideorum, deum
  Dat.deo, divodeis, diis, dis
  Acc.deumdeos
  Abl.deo, divodeis, diis, dis
  Voc.deus, divedei, dii, di
 • rzeczownik locus, -i m - miejsce w Nom. i Voc. pl. posiada formy loci i loca
 • kilka rzeczowników kończących się na -us jest rodzaju nijakiego:
  pelagus, -i n - morze
  virus, -i n - trucizna
  vulgus, -i n - tłum

III deklinacja - declinatio tertia

Do trzeciej deklinacji należą rzeczowniki wszystkich trzech rodzajów, których temat (znajdowany w Gen. pl. po odcięciu końcówki -rum) kończy się na spółgłoskę lub na samogłoskę -i. Trzecia deklinacja dzieli się na trzy typy:
 • IIIa - typ spółgłoskowy
 • IIIb - typ samogłoskowy
 • IIIc - typ mieszany
Aby rozpoznać typ odmiany należy stwierdzić, czy wyraz jest równozgłoskowy (parisyllaba), czy nierównozgłoskowy (imparisyllaba):
 • równozgłoskowy ma w różnych przypadkach jednakową liczbę sylab
 • nierównozgłoskowy ma w różnych przypadkach różną liczbę sylab
Przykłady rzeczowników nierównozgłoskowych (porównano Nom. i Gen. sg.):
lex, leg-is f - prawo
consul, consul-is n - konsul
homo, homin-is m - człowiek

IIIa - typ spółgłoskowy

Do typu spółgłoskowego należą:
 • rzeczowniki nierównozgłoskowe:
  aer, aeris m - powietrze
  benignitas, -atis f - dobroć
  comitas, -atis f - uprzejmość
  decus, -oris n - ozdoba
  facultas, -atis f - możliwość
  homo, -inis m - człowiek
  ius, iuris n - prawo
 • kilka rzeczowników równozgłoskowych:
  canis, canis m - pies
  frater, fratris m - brat
  iuvenis, iuvenis m - młodzieniec
  mater, matris f - matka
  pater, patris m - ojciec
  senex, senis m - starzec
  vates, vatis m - wieszcz
 • przymiotniki w stopniu wyższym

W rzeczownikach rodzaju męskiego i żeńskiego, które kończą się na -s, ostatnia spółgłoska tematu często się zmienia lub całkowicie zanika:

palus (palud-s) - "d" zanika
miles (milet-s) - "t" zanika
rex (reg-s) - "g" ubezdźwięcznia się i razem z "s" tworzy "x"

To zjawisko nie dotyczy głosek "p" i "b", które pozostają niezmienione przed -s, np. trabs, trab-is f - pień drzewa, princeps, princep-is m - pierwszy mieszkaniec.

Jeśli "s" należy do tematu, w odmianie między samogłoskami wymienia się na "r", np. tempus, tempor-is n - czas.

Schemat końcówek typu spółgłoskowego:

IIIa dekl. m, f n
Sing Plur Sing Plur
Nom. różne -es różne -a
Gen. -is -um -is -um
Dat. -i -ibus -i -ibus
Acc. -em =Nom. =Nom. -a
Abl. -e -ibus -e -ibus
Voc. =Nom. =Nom. =Nom. =Nom.

Przykład odmiany dla typu spółgłoskowego III deklinacji:

IIIa dekl. homo, -inis m - człowiek nomen, -inis n - imię
Sing Plur Sing Plur
Nom. homo homines nomen nomina
Gen. hominis hominum nominis nominum
Dat. homini hominibus nomini nominibus
Acc. hominem homines nomen nomina
Abl. homine hominibus nomine nominibus
Voc. homo homines nomen nomina

IIIb - typ samogłoskowy

Do typu samogłoskowego należą:

 • przymiotniki w stopniu równym wszystkich rodzajów, zakończone w Gen. sing. na -is; przymiotniki mogą mieć trzy, dwa, lub jedno zakończenie rodzajowe:
  acer m, acris f, acre n - ostry/a/e
  nobilis mf, nobile n - szlachetny/a/e
  felix mfn - szczęśliwy/a/e
 • rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na -e, -al, -ar (dawniej były to rzeczowniki równozgłoskowe)
  animal, animalis n - zwierzę
  exemplar, exemplaris n - przykład
  mare, maris n - morze
  rete, retis n - sieć
 • kilka rzeczowników równozgłoskowych rodzaju żeńskiego:
  puppis, puppis f - statek
  sitis, sitis f - pragnienie
  securis, securis f - siekiera
  turris, turris f - wieża
  tussis, tussis f - kaszel

Schemat końcówek typu samogł. (rzeczowniki rodzaju nijakiego):
IIIb dekl. n
Sing Plur
Nom. -e -ia
Gen. -is -ium
Dat. -i -ibus
Acc. -e -ia
Abl. -i -ibus
Voc. -e -ia
Przykład odmiany typu samogł. (rzeczowniki rodzaju nijakiego):
IIIb dekl. mare, -is n - morze
Sing Plur
Nom. mare maria
Gen. maris marium
Dat. mari maribus
Acc. mare maria
Abl. mari maribus
Voc. mare maria

Schemat końcówek typu samogł. (przymiotniki):

IIIb dekl. m, f n
Sing Plur Sing Plur
Nom. różne -es różne -ia
Gen. -is -ium -is -ium
Dat. -i -ibus -i -ibus
Acc. -em -es =Nom. -ia
Abl. -i -ibus -i -ibus
Voc. =Nom. =Nom. =Nom. =Nom.

IIIc - typ mieszany

Do tego typu należą rzeczowniki, które dawniej należały do typu samogłoskowego, ale później przyjęły temat zakończony na spółgłoskę z wyjątkiem Gen. pl., gdzie zachowały samogłoskową końcówkę -ium:
 • rzeczowniki równozgłoskowe kończące się na -es i -is (z wyjątkiem należących do typu samogłoskowego):
  nubes, nubis f - chmura
  navis, navis f - statek
  civis, civis mf - obywatel
  ignis, ignis m - ogień
  finis, finis mf - granica
 • rzeczowniki jednosylabowe kończące się na spółgłoskę i "s":
  ars, artis f - sztuka
  nox, noctis f - noc
  urbs, urbis f - miasto
  gens, gentis f - plemię, ród
 • rzeczowniki kończące się na -er, których temat (znajdowany w Gen. pl. po odrzuceniu końcówki -rum) kończy się na dwie lub więcej spółgłosek:
  imber, imbris m - deszcz
  linter, lintris fm - łódź
Schemat końcówek typu mieszanego:
IIIc dekl. m, f n
Sing Plur Sing Plur
Nom. różne -es różne -a
Gen. -is -ium -is -ium
Dat. -i -ibus -i -ibus
Acc. -em -es =Nom. -a
Abl. -e -ibus -e -ibus
Voc. =Nom. =Nom. =Nom. =Nom.
Przykład odmiany:
IIIc dekl. ars, -tis f - sztuka
Sing Plur
Nom. ars artes
Gen. artis artium
Dat. arti artibus
Acc. artem artes
Abl. arte artibus
Voc. ars artes

Anomalie trzeciej deklinacji:
 • następujące rzeczowniki równozgłoskowe mają w Gen. pl. końcówkę -um zamiast -ium:
  pater, patris m - ojciec
  mater, matris f - matka
  frater, fratris m - brat
  senex, senis m - staruszek
  juvenis, juvenis m - młodzieniec
  canis, canis mf - pies
 • następujące rzeczowniki należące do typu mieszanego tworzą Abl. sg. zarówno z końcówką -e, jak i -i:
  cives mf - cive, civi
  ignis m - igne, igni
  navis f - nave, navi
 • rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego kończące się w Gen. pl. na -ium mają dwie formy Acc. pl: ze starszą końcówką -is lub -es:
  artes, artis
  nubes, nubis
  urbes, urbis
 • niektóre rzeczowniki należące do typu spółgłoskowego, zwłaszcza zakończone na -as, posiadają dodatkową formę Gen. pl. kończącą się na -ium:
  civitas, -atis f - miasto: civitatum, civiitatium
  parens, -entis mf - rodzic: parentum, parentium
  Rzeczownik lis, litis f - kłótnia posiada w Gen. pl. wyłącznie formę litium.
 • następujące rzeczowniki odmieniają się nieregularnie:
  vis, - f - siła
  Juppiter, Jovis m - Jowisz, najwyższy bóg rzymski
  bos, bovis mf - krowa
  sus, suis (sueris) mf - świnia
vis, - Juppiter, Jovis
Sing Plur Sing Plur
Nom. vis vires Juppiter -
Gen. - virium Jovis -
Dat. - viribus Jovi -
Acc. vim vires Jovem -
Abl. vi viribus Jove -
Voc. vis vires Juppiter -
bos, bovis sus, suis (sueris)
Sing Plur Sing Plur
Nom. bos boves sus sues
Gen. bovis boum suis, sueris suum
Dat. bovi bobus, bubus sui subus, suibus
Acc. bovem boves suem sues
Abl. bove bobus, bubus sue subus, suibus
Voc. bos boves sus sues

IV deklinacja - declinatio quarta

Do czwartej deklinacji należą rzeczowniki wszystkich trzech rodzajów, których temat (znajdowany w Gen. pl. po odcięciu końcówki -um) kończy się na -u. Z tego powodu czwarta deklinacja zwana jest także "deklinacją -u". W mianowniku rzeczowniki te kończą się na -us lub -u, zaś w dopełniaczu na -us. Najważniejsze rzeczowniki należące do tej deklinacji to nazwy pięciu zmysłów:
auditus, -us m - słuch
gustatus, -us m - smak
odoratus, -us m - węch
sensus, -us m - dotyk
visus, -us m - wzrok
oraz rzeczowniki:
acus, -us f - igła, szpilka
arcus, -us m - łuk
cornu, -us n - róg
cultus, -us m - uprawa; ogłada
domus, -us f - dom
eventus, -us m - wynik
exercisus, -us m - wojsko
fructus, -us m - owoc
gelu, -us n - śnieg, lód
genu, -us n - kolano
gustus, -us m - smak, gust Idus, -us f - (Plur: Ides) Idy
Jesus, -us m - Jezus
manus, -us f - ręka
magistratus, -us m - urząd
metus, -us mf - strach, niepokój
motus, -us m - ruch
porticus, -us f - portyk
senatus, -us m - senat
spiritus, -us m - duch
tribus, -us f - trzecia część ludu; dzielnica
usus, -us m - użycie, praktyka

Schemat końcówek IV deklinacji:

IV dekl. m, f n
Sing Plur Sing Plur
Nom. -us -us -u -ua
Gen. -us -uum -us -uum
Dat. -ui -ibus -u -ibus
Acc. -um -us -u -ua
Abl. -u -ibus -u -ibus
Voc. -us -us -u -ua

Przykład odmiany w IV deklinacji:

IV dekl. magistratus, -us m - urząd cornu, -us n - róg
Sing Plur Sing Plur
Nom. magistratus magistratus cornu cornua
Gen. magistratus magistratuum cornus cornuum
Dat. magistratui magistratibus cornu cornibus
Acc. magistratum magistratus cornu cornua
Abl. magistratu magistratibus cornu cornibus
Voc. magistratus magistratus cornu cornua

Anomalie czwartej deklinacji:
 • imię Jesus ma tylko trzy formy w liczbie pojedynczej: Nom. Jesus, Gen./Dat./Abl./Voc. Jesu, Acc. Jesum
 • rzeczownik domus, -us f - dom ma dodatkowe formy na wzór drugiej deklinacji:
  SingPlur
  Nom.domusdomus
  Gen.domus, domidomuum, domorum
  Dat.domui, domodomibus
  Acc.domumdomus, domos
  Abl.domu, domodomibus
  Voc.domusdomus

V deklinacja - declinatio quinta

Do piątej deklinacji należą głównie rzeczowniki rodzaju żeńskiego (jedynie meridies jest rodzaju męskiego, a dies - męsko-żeńskiego), których temat (po odcięciu końcówki -um w Gen. pl.) kończy się na -e. Z tego powodu deklinację piątą nazywa się "deklinacją -e". Rzeczowniki należące do tej deklinacji kończą się na -es, a w dopełniaczu na -ei.

Samogłoska "e" wydłuża się w Gen. i Dat. Sing. jeśli poprzedza ją "i": dies - diēi, ale: fides - fidei.

Najważniejsze wyrazy w tej deklinacji to:
dies, diei mf - dzień
effigies, -iei f - podobieństwo, obraz
facies, -iei f - twarz
fides, fidei f - wierność
materies, -iei f - materia
meridies, -iei m - południe
res, rei f - rzecz
spes, spei f - nadzieja

Schemat końcówek V deklinacji:
V dekl. Sing Plur
Nom. -es -es
Gen. -ei -erum
Dat. -ei -ebus
Acc. -em -es
Abl. -e -ebus
Voc. -es -es
Przykład odmiany w V deklinacji:
V dekl. res, rei f - rzecz
Sing Plur
Nom. res res
Gen. rei rerum
Dat. rei rebus
Acc. rem res
Abl. re rebus
Voc. res res