Domi suae quisque rex. - (Każdy dla siebie) w swoim domu królem. | Więcej
Kolędy po łacinie i po polsku

Kolędy:


Anioł pasterzom mówił - Angelus pastoribus

Anioł pasterzom mówił:
"Chrystus się wam narodził
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia"
Angelus pastoribus
Dixit vigilantibus:
Nuntio vobis magnum gaudium
Salvatorem hominum
In terris genitum
Chcąc się dowiedzieć tego
Poselstwa wesołego
Bieżeli do Betlejem skwapliwie
Znaleźli Dziecię w żłobie
Maryję z Józefem
Hoc probantes nuntium
Quærebant Infantulum
Bethleem invenerunt puerum
Cum Maria Iosepho
in aula sedentem
Jaki Pan chwały wielki
Uniżył się wysoki
Pałacu kosztownego żadnego
Nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia
Iam Dominus maximus
Et Rex potentissimmus
Aulam non habuit excelsam
Nec marmore splendidam
Nec tapetis cinctam
O dziwne narodzenie
Nigdy nie wysławione
Poczęła Panna Syna w czystości
Porodziła w całości
Panieństwa swojego
Nativitas miranda
nec verbis exprimenda
Quo modo Aaron virga fronduit
Atque flore floruit
Fructumque edidit

Bóg się rodzi - Deus paret

Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice Nieskończony
Wzgardzony - okryty chwałą
Śmiertelny - król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
Deus paret, vis vilescit
Caeli Rex est denundatus
Ignis tepet, lux tabescit
Limens cit Illimitatus
Princeps gloriae humiliatus
Immortalem mors domavit
Dei Verbum Carto factum
Et in nobis habitavit
Cóż masz, niebo, nad ziemiami
Bóg porzucił szczęście twoje
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje
Niemało cierpiał, niemało
Żeśmy byli winni sami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
Neque, caelum, terram vincis
Deus tua bona abiecit
Intra plebem suam venit
Eius sortem suam fecit
Multa est pro nobis passus
Culpa nostra haec patravit
Dei Verbum Carto factum
Et in nobis habitavit

Cicha noc - Alma nox

Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad Dzieciątka snem
Nad Dzieciątka snem
Alma nox, tacita nox
Omnium silet vox
Sola Virgo nunc beatum
Ulnis fovet dulce Natum
Pax Tibi, Puer pax
Pax Tibi, Puer pax
Cicha noc, święta noc
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud
Alma nox, tacita nox
O Jesu, tua vox
Amorem nobis explanat
Nos redemptos esse clamat
In tuo natali
In tuo natali
Cicha noc, święta noc
Narodzony Boży Syn
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win
Odkupienie win
Alma nox, tacita nox
Angeli sonat vox
Alleluia! O surgite
Pastores huc accurrite
Christus Deus adest
Christus Deus adest

Dzisiaj w Betlejem - Hodie Bethlehem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła syna
Hodie Bethlehem, hodie Bethlehem
Gaudio personat
Maria Virgo, Maria Virgo
Mundo natum donat
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
Anieli grają, króle witają
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają
Christus est natus, homo levatus
Angeli cantant, reges salutant
Pastoresque orant, pecora aderant
Mira, mira nuntiantur
Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
I Józef święty, i Józef święty
Ono pielęgnuje
Maria Virgo, Maria Virgo
Natum amplexatur
Et Joseph Sanctus, Et Joseph Sanctus
Illum admiratur
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
Anieli grają, króle witają
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają
Christus est natus, homo levatus
Angeli cantant, reges salutant
Pastoresque orant, pecora aderant
Mira, mira nuntiantur

Gdy się Chrystus rodzi - Nascitur cum Christus

Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi
Ciemna noc w jasnościach
Promienistych brodzi
Aniołowie się radują
Pod niebiosa wyśpiewują
Nascitur cum Christus
Et mundo apparet
Caeca nox fulgore
Radiante claret
Angeli in caelis visi
Cantat hymnum paradisi
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo
Mówią do pasterzy
Którzy trzód swych strzegli
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli
Bo się narodził Zbawiciel
Wszego świata Odkupiciel
Pavidos pastores
Angeli hortantur
Bethehem quam primum
Ut proficiscantur
Natus enim est Salvator
Mundi machine Creator
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo
O niebieskie duchy
I posłowie nieba
Powiedzcież wyraźniej
Co nam czynić trzeba
Bo my nic nie pojmujemy
Ledwo od strachu żyjemy
Spiritus caelestes
Caelique legati
Quidnam faciamus
Nobis revelate
Imperiti nil pollemus
Metu capti vix vigemus
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo

Jezus malusieńki - Jesus minimulus

Jezus malusieńki
Leży wśród stajenki
Płacze z zimna, nie dała Mu
Matusia sukienki
Jesus minimulus
In equili iacet
In lacrimis de frigore
Non dat vestem mater
Bo uboga była
Rąbek z głowy zdjęła
Którym dziecię owinąwszy
Siankiem Go okryła
Quod misera erat
Crinis lana privat
Qua filiolo tecto suo
Herbis eum tegit
Nie ma kolebeczki
Ani poduszeczki
We żłobie Mu położyła
Siana pod główeczki
Peto te ne fleas
Non patior dolorem
Satis mihi de pasione
Corque tam impleat

Przybieżeli do Betlejem - Accurrerunt in Bethlehem

Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze
Accurrerunt in Bethlehem pastores
Puero lyra canentes gratiose
Chwała na wysokości
Chwała na wysokości
A pokój na ziemi
Summa gloria in caelis
Summa gloria in caelis
Pax autem in terris
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże
Salutabant verecunde, aperte
Tibi, Deo, Tibi, pleno e corde
Chwała na wysokości
Chwała na wysokości
A pokój na ziemi
Summa gloria in caelis
Summa gloria in caelis
Pax autem in terris
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi
Dominum angelus ipse nuntiavit
Nullus pastor id audivit, dum vivit
Chwała na wysokości
Chwała na wysokości
A pokój na ziemi
Summa gloria in caelis
Summa gloria in caelis
Pax autem in terris

Wśrod nocnej ciszy - Silentio noctis

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie, pasterze, Bóg się Wam rodzi
Czem prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana
Silentio noctis sonus spargitur
Pastores state Deus nascitur
Iter cito preparate
Ad Bethlehem properate
Cum muneribus
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości
Inventus Infans in praesepio
Secunda signa dat[a] ab angelo
Deum nat[um] adoravere
Salutando clamavere
Pleni gaudio
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił
Redemptor salve, diu cupite,
Tot longos annos desiderate
Te prophetae atque reges
Exspectabant, at te praebes
Nobis omnibus

W żłobie leży - Cunis iacet

W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu
Pastuszkowie, przybywajcie
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu
Cunis iacet, quis non curret
Honorare Puero
Iesu Christo, Salvatori
Nobis hodie nato
O pastores, properate
Ei grate concantate
Sicut nostro Domino
My zaś sami z piosneczkami
Za wami pospieszymy
A tak tego Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy
Jak ubogo narodzony
Płacze w stajni położony
Więc Go dziś pocieszymy
Nos cantantes cantilenas
Nostras festinabimus
Redemptorem mundo natum
Sic videbimus
Hic egens procreatus
Flet in cunis colligatus
Flentem consolabimur


Życzenia bożonarodzeniowe

Tibi (Vobis) in festum nativitatis Christi omnia quaeque optima gratulor et exopto similiter in Annum Novum, Qui sit bonorum et gaudiorum verorum plenus feracissimus latinitatis.