Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

40. Królestwo Plutona

Ut autem mánés Stygem hóc modó tránsierant, ad alterum veniébant flúmen, quod Léthé appellábátur. Ex hóc flúmine aquam bibere cógébantur; quod cum fécissent, rés omnís in vítá gestás é memoriá dépónébant. Dénique ad sédem ipsíus Plútónis veniébant, cúius introitus á cane Cerberó custódiébátur. Ibi Plútó nigró vestítú indútus cum uxóre Próserpiná in solió sedébat. Stábant etiam nón procul ab eó locó tria alia solia, in quibus sedébant Mínós, Rhadamanthus, Aeacusque, iúdicés apud ínferós. Hí mortuís1 iús dícébant et2 praemia poenásque cónstituébant. Boní enim in Campós Élysiós, sédem beátórum, veniébant; improbí autem in Tartarum mittébantur ac multís et3 variís suppliciís ibi excruciábantur. [ pokaż tłumaczenie ]


1 mortuís. Dativus dopełnienia bliższego.
2 et. Nie ma dwuznaczności, ponieważ "et" łączy zdania, a "-que" - "praemia" i "poenás". "Et" zawsze łączy dwie rzeczy równie ważne i niezależne od siebie; "-que" wskazuje na bliski związek, najczęściej dwa słowa stanowiące pewną całość; zaś "ac" lub "atque" wprowadza rzecz ważniejszą od poprzedniej.
3 et. "Multí" jest często połączone przez "et" z innym przymiotnikiem, określającym ten sam rzeczownik.


<< Rozdział 39 Rozdział 41 >>