Cognosce te ipsum - Poznaj samego siebie. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

11. Spełnienie się przepowiedni

Post haec Perseus cum uxóre suá ad urbem Acrisí1 rediit. Ille autem ubi Perseum vídit, mágnó terróre adfectus est; nam propter óráculum istud2 nepótem suum adhúc timébat. In Thessaliam igitur ad urbem Lárísam statim refúgit, frústrá tamen; neque enim3 fátum suum vítávit. Post paucós annós réx Lárísae lúdós mágnós fécit; núntiós in omnís partís4 dímíserat et diem édíxerat. Multí ex omnibus urbibus Graeciae ad lúdós convénérunt. Ipse Perseus inter aliós certámen discórum5 iniit. At dum discum conicit, avum suum cású6 occídit; Acrisius enim inter spectátórés éius certáminis forte stábat. (FINIS) [ pokaż tłumaczenie ]


1 Acrisí. U Neposa, Cezara, Cycerona i Wergiliusza genitivus singularis rzeczowników drugiej deklinacji zakończonych na -ius i -ium kończy się na -í (nie -ií), ale nominativus pluralis kończy się na -ii, zaś dativus i ablativus pluralis na -iís.
2 istud. "Iste" często oznacza coś powiązanego z osobą rozmówcy. Tutaj można tłumaczyć: "wyroczni, o której ci mówiłem".
3 neque enim. Oznacza "nie ... bowiem", podobnie jak "nón enim", ale w łacinie jako łącznika używa się "neque enim".
4 in omnís partís. Dosłownie: "we wszystkich kierunkach".
5 discórum. Dysk był płaskim, okrągłym kawałkiem metalu lub kamienia, którym zawodnicy starali się jak najdalej rzucić.
6 cású. Jeden z ablativusów sposobu, który nie potrzebuje "cum".


<< Rozdział 10