Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

6. Morski potwór

Post haec Perseus in fínís Aethiopum vénit. Ibi Cépheus quídam illó tempore1 régnábat. Híc Neptúnum, maris deum, ólim offenderat; Neptúnus autem mónstrum saevissimum míserat. Hóc cottídié é marí veniébat et hominés dévorábat. Ob hanc causam pavor animós omnium2 occupáverat. Cépheus igitur óráculum3 deí Hammónis cónsuluit, atque á deó iússus est fíliam4 mónstró trádere. Éius autem5 fília, nomine6 Andromeda, virgó fórmósissima erat. Cépheus ubi haec audívit, mágnum dolórem percépit. Volébat tamen cívís suós é tantó perículó extrahere, atque ob eam causam imperáta Hammónis facere cónstituit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 illó tempore. Ablativus czasu.
2 omnium. "wszystkich" w znaczeniu "wszystkich ludzi". Przymiotnik w roli rzeczownika (podobnie, jak w języku polskim).
3 óráculum. W starożytności wierzono, że wyrocznie objawiają wolę bogów i przyszłość. Najsławniejsze były wyrocznia Apolla w Delfach, Jowisza w Dodonie oraz Hammona w Egipcie (Hammon bywał utożsamiany z Jowiszem).
4 fíliam. Jeśli nie wprowadza to wieloznaczności, zaimek dzierżawczy ("swą") w łacinie można pominąć.
5 autem. Często wprowadza rozwinięcie lub wyjaśnienie.
6 nómine. Dosłownie: "imienia".


<< Rozdział 5 Rozdział 7 >>