Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

9. Nagroda za bohaterstwo

Perseus postquam ad lítus déscendit, prímum tálária exuit; tum ad rúpem vénit ubi Andromeda vincta erat. Ea autem omnem spem salútis déposuerat, et ubi Perseus adiit, terróre paene exanimáta1 erat. Ille víncula statim solvit, et puellam patrí reddidit. Cépheus ob hanc rem máximó gaudió adfectus est. Meritam grátiam pró tantó benefició Perseó rettulit2; praetereá Andromedam ipsam eí in mátrimónium dedit. Ille libenter hóc dónum accépit et puellam dúxit3. Paucós annós cum uxóre suá in eá regióne habitábat, et in mágnó honóre erat apud omnís Aethiopés. Mágnopere tamen mátrem suam rúrsus vidére cupiébat. Tandem igitur cum uxóre suá é régnó Cépheí discessit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 exanimáta. Tutaj jako przydawka przymiotna.
2 rettulit. Zwykle "podziękować" jest "grátiás agere", zaś "grátiam referre" oznacza "okazać wdzięczność", "wynagrodzić".
3 dúxit. To słowo stało się równoważne z "poślubić", ponieważ pan młody "prowadził" pannę młodą do swego domu. Z tego powodu "ducere" w tym znaczeniu używa się wyłącznie w odniesieniu do mężczyzn.


<< Rozdział 8 Rozdział 10 >>