Esto quod esse videris. - Bądź tym, czym się być wydajesz (za kogo uchodzisz). | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

1. Skrzynia

Haec1 nárrantur á poétís dé Perseó2. Perseus fílius erat Iovis, máximí deórum; avus éius Acrisius appellábátur. Acrisius volébat Perseum nepótem suum necáre; nam propter óráculum puerum timébat. Comprehendit igitur Perseum adhúc infantem, et cum mátre in arcá lígneá inclúsit. Tum arcam ipsam in mare coniécit. Danaé3, Perseí máter, mágnopere territa est; tempestás enim4 mágna mare turbábat5. Perseus autem6 in sinú mátris dormiébat. [ pokaż tłumaczenie ]


1 haec. Dosłownie: "te [rzeczy]", tłumaczy się często na "to", "tak".
2 W języku polskim to zdanie lepiej brzmi w stronie czynnej.
3 Danaé. Jak wiele imion mitologicznych pochodzi z greki i posiada specyficzną odmianę.
4 enim. Zwykle występuje na drugim miejscu w zdaniu.
5 turbábat. Podobnie, jak "dormiébat", znajduje się w czasie imperfectum, aby opisać rzeczy dziejące się w przeszłości wprowadzonej przez "territa est".
6 autem. To słowo również występuje (podobnie, jak enim i dalej "igitur") na drugim miejscu w zdaniu.


<< Wstęp Rozdział 2 >>