Davus sum non Oedipus - Jestem Dawus, nie Edyp (jestem prostym człowiekiem, nie umiem rozwiązywać zagadek). (Terencius) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

4. Boskie podarunki

Perseus1 ubi haec audívit, ex ínsulá discessit, et postquam ad continentem vénit, Medúsam quaesívit. Diú frústrá quaerébat; namque nátúram locí ígnórábat. Tandem Apolló et Minerva viam démónstrávérunt. Prímum ad Graeás, sorórés Medúsae, pervénit. Ab hís tálária et galeam3 magicam accépit. Apolló autem et Minerva falcem et speculum dedérunt. Tum postquam tálária pedibus4 induit, in áera5 ascendit. Diú per áera volábat; tandem tamen ad eum locum vénit ubi Medúsa cum céterís6 Gorgonibus habitábat. Gorgonés autem mónstra erant specié horribilí7; capita enim eárum anguibus omnínó contécta8 erant. Manús etiam ex aere factae erant. [ pokaż tłumaczenie ]


1 Perseus. Kiedy zdanie główne i podrzędne mają ten sam podmiot, zwykle pojawia się on na samym początku, przed zdaniem podrzędnym.
2 Graje. Trzy stare kobiety mające na zmianę jedno wspólne oko i jeden wspólny ząb, które Perseusz wykradł, aby dowiedzieć się gdzie przebywają Gorgony i jakie są ich słabe strony.
3 galeam. Należał do Plutona, boga krainy zmarłych. Ten kto go włożył, stawał się niewidzialny (por. "czapka niewidka").
4 pedibus. Dativus dopełnienia bliższego.
5 áera. "Áér" jest zapożyczeniem z greki i zachowuje grecką formę accusativusa.
6 céterís. "Céterí" oznacza wszystkie, które nie zostały nazwane ("inne" = "pozostałe"), podczas gdy "alií" oznacza niektóre z tych nienazwanych, "inne".
7 specié horribilí. "Straszliwego oblicza", ablativus opisu. W tej konstrukcji rzeczownikowi zawsze towarzyszy określenie.
8 contécta. To oraz dalej "factae" są przymiotnikami, nie częścią czasu zaprzeszłego z "erant".


<< Rozdział 3 Rozdział 5 >>