Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

3. Podróż

Perseus igitur multós annós1 ibi habitábat, et cum mátre suá vítam beátam agébat. At Polydectés Danaén mágnopere amábat, atque eam2 in mátrimónium dúcere volébat. Hóc tamen cónsilium Perseó minimé grátum erat. Polydectés igitur Perseum dímittere cónstituit. Tum iuvenem ad sé vocávit et haec díxit: "Turpe est hanc ígnávam vítam agere; iam dúdum tú aduléscéns es3. Quó úsque híc4 manébis? Tempus est arma capere et virtútem praestáre. Hinc abí, et caput Medúsae mihi refer5." [ pokaż tłumaczenie ]


1 multós annós. Czas trwania wyraża się zwykle za pomocą accusativu.
2 eam. W łacinie nie ma zaimka dla trzeciej osoby; "is" go zastępuje i wówczas tłumaczy się jako "on/ona/ono/oni/one" w zależności od formy.
3 es. Z wyrażeniami określającymi czas trwania, takimi jak "iam dúdum", wiąże się w łacinie czas teraźniejszy, który oznacza czynność rozpoczętą w przeszłości, ale trwającą do chwili obecnej. W języku polskim tłumaczy się go na czas przeszły.
4 híc. Tutaj w znaczeniu przysłówka, nie zaimka.
5 refer. "Dícó", "dúcó", "fació" oraz "feró" mają nieregularne formy trybu rozkazującego: "díc", "dúc", "fac" oraz "fer".


<< Rozdział 2 Rozdział 4 >>